Ľudské práva, čím je rok 2013 pre Slovensko prelomový?

Autor: Stanislav Trnovec | 31.12.2013 o 15:19 | (upravené 31.12.2013 o 17:48) Karma článku: 6,17 | Prečítané:  835x

Na Silvestra je zvykom poohliadnuť sa dozadu. Rok 2013 bol asi prelomový, čo sa týka ľudských práv. Ak niekto nesúhlasí, tak nik ho k tomu nenúti, ale nedá mi priniesť niektoré fakty. Samozrejme, nie všetky, lebo nie všetko som si všimol, alebo som bol ich účastný. Preto prosím už teraz, aby mi odpustili tí, ktorých som nespomenul. Majú možnosť aj oni prezentovať, preto nech to urobia. Väčšinou to robia v diskusii nadávaním skrytým za anonymitu, a na to nereagujem.

Rok začína januárom. Z decembra sa prevalila nedokončená kauza potratových tabletiek, ktoré síce dostali schválenie, ale nemôžu sa uviesť na trh, lebo nespĺňajú podmienku stanovenú zákonom, že môžu byť aplikované len v zdravotníckom zariadení. Na zasadaní Výboru pre rodovú rovnosť, ktoré sa konalo 28.1.2013 sa prijalo uznesenie, ktoré odporúča Rade vlády, aby podporilo zavedenie prípravkov na trh http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-rodovu-rovnost/uznesenia-zo-zasadnutia-28.-januara-2013.pdf. Je zaujímavé, že prípravky spôsobujúce abort veľkou dávkou hormónov, teda smrť plodu sú označené ako liečivo. Tento návrh Rada vlády zamietla na zasadaní 15.4.2013. http://www.radavladylp.gov.sk/9-rokovanie-rady/ , Mala nasledovať široká diskusia, bol stanovený jej termín, no pre pracovnú zaneprázdnenosť sa do dnes nekonala.

Na tom istom zasadaní Výboru pre rodovú rovnosť bola preberaná aj otázka povinných kvót zastúpenia oboch pohlaví v predstavenstvách kótovaných spoločností. Vo verejnosti skôr známa ako 40%. Snaha je zákonom stanoviť, aby v predstavenstvách bol zastúpený aj ženský element. Odôvodňuje sa najmä tým, že ženy sú viac empatické a do riadenia spoločností by sa mal takto vniesť ohľad na potreby žien. Jedným z argumentov je odstraňovanie tzv. skleneného stropu, ktorý napriek tomu, že je neviditeľný, reálne existuje a výsledkom je sťaženie, ak nie znemožnenie kariérneho postupu žien. Oponenti argumentujú tým, že je obmedzená voľná súťaž. Prax v EÚ je, že menej ako polovica krajín prijala opatrenia, ostatné, medzi nimi aj Slovensko sa rozhodlo neakceptovať toto odporúčanie Bruselu, komisie, ktorá je vedená pani komisárkou Viviane Reding (LU). http://www.radavladylp.gov.sk/9-rokovanie-rady/ prípadne https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5831&docEID=288944&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1

Minule som sa rozprával s istou mnohodetnou matkou, lekárkou, ktorá mi potvrdila, že až vtedy sa prelomila bariéra, keď bola menovaná za profesorku. Pri analýze problému som si uvedomil, že táto otázka (podľa postoja iných krajín EÚ) je pseudoproblém, ktorý má zakryť iný neúspech/y tejto Komisie. Je to napr. neschopnosť presadiť ochranu tehotných a dojčiacich žien v Európskom parlamente. Preto som sa ako člen organizácie, ktorá je členom European Womens Lobby pridal k akcii na podporu, aby konečne Europarlament využil poslednú možnosť a prijal toto dôležité rozhodnutie. Materiál predložila do EP pani Estrela ešte v predošlom volebnom období v roku 2010 a hlasovalo sa o ňom aj v tomto. Odmietnutie prišlo zo strany konzervatívcov (Nemecko, Luxemburg) s odôvodnením, že by sa ohrozila zamestnanosť mladých žien, ktoré sú potenciálne matky. Argumentácia nehodná ani výsmechu, žiaľ veľmi dobre vystihuje v EÚ vládnucu mentalitu, zameraná proti deťom, proti rodine! Pre mňa je táto problematika veľmi smutnou kapitolou, lebo som sa podieľal na príprave podkladov a vidím dôsledky. Viac: DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding COM(2008) 600/4 a SEC(2008) 2526/2 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, kde je stanovisko Klubu mnohodetných rodín na strane 60.

Stratégia ľudských práv nie je len dokument, ktorého tvorba na Slovensku začala verejnou diskusiou, ale je otvorením úplne novej ľudskoprávnej kapitoly. Turbulencie, ktoré boli spojené s prvými diskusiami sú prirodzeným sprievodným javom, ktorým nie je treba prikladať dôležitosť, pokiaľ moderátori zaujmú správny, neosobný odstup od problému. Pokusy zvrátiť výsledky debaty zo strany tých, ktorým to nevyhovuje, sú normálne a niečo by nebolo v poriadku, keby neexistovali. Sú prejavom demokracie, lebo sila demokracie sa prejavuje tým, že je schopná vypočuť aj kritické, nepohodlné hlasy.

Vypočutie a akceptovanie menšín, tak ako sa často zdôrazňuje, a domáha sa ich osobitnej ochrany, hovorí o tom, že buď systém nie je dosť demokratický, alebo spravidla príliš rešpektujúci. Na Slovensku mám pocit, že existuje druhá alternatíva, aspoň mi na to poukazujú verejné debaty, napr. s obudsmankou, alebo skupinami reprezentujúcimi rôzne skupiny, vrátane menšín, organizované na pôde MPSVR SR, možnosť pripomienkovania legislatívy vo fáze jej tvorby a samozrejme Stratégia ľudských práv a najmä to, že vláda mala odvahu zmeniť vlastné rozhodnutie a posunúť termín ukončenia prakticky o rok, aby predložený materiál bol autentický za dostatočný dôkaz zlepšujúcej sa komunikácie a ochoty akceptovať. V tom sa prejavuje sila a odvaha protagonistov tohto procesu, napr. Filipa Vagača alebo prof. Kusého, obidvaja ho z vážnych dôvodov opustili, keď cítili, že je obmedzivaná sloboda. O to im patrí väčšia úcta.

Prirodzeným dôsledkom udalostí vo Francúzku a v iných krajinách EÚ a cielená kampaň prichádzajúca z exteritoriálnych zdrojov skôr známa ako juvenilná justícia vyvolali pozornosť dosiaľ nezobudených. Cítia sa ohrození najmä v oblasti rodiny, ktorá je dosiaľ v celej EÚ ako najviac cenená hodnota, a na Slovensku výrazne viac ako inde. Výsledkom je napr. Národný pochod za život v Košiciach (ktorý mal niekoľkonásobne menšiu účasť, ako napr. púte v nedávnej minulosti, možno nabudúce bude z roho národný púť), rôzne zhromaždenia ako živá reťaz v Bratislave, hromadné pripomienky k materiálom, ktoré doteraz boli na okraji pozornosti, ako Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019 (predchádzajúci materiál, Správu o rodovej rovnosti som pripomienkoval iba ja 41 pripomienok, pričom väčšina bola akceptovaná!). Okrem mňa vzniesli pripomienky len povinne účastní a FŽ. Paralelne k rôznym sympóziám, konferenciám, zaoberajúcimi sa mnohodetnými rodinami (Trnavská univerzita, september); SEXUALITY VII: Rod, rodina, rodičovstvo - udržateľnej reprodukcie, komornej akcie v vysokoatraktívnym obsadením (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava, Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.), RODINA A CHUDOBA s mottom Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou. (Joseph Wresinski, iniciátor Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, 17.október) Pod záštitou Výboru NR SR pre sociálne veci Renaty Kaczmarskej -Photakis, UN Programme on the Family International Federation for Family Development Partnerom všetkých tu uvedených akcií bol aj Klub mnohodetných rodín.

Tlak na presadenie Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019, ktorý neakceptoval ani hromadné pripomienky viedol prirodzene k tomu, čo je kritizované a je upozorňované, ako nevhodné. Na tieto riziká radikalizácie pri presadzovaní rodovej rovnosti a gender problematiky poukazuje napr. správa EIGE (GENDER EQUALITY INDEX v EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY Annual Work Programme 2012 http://eige.europa.eu/sites/default/files/EIGE-Annual-Work-Programme-2012_en.pdf). Teda len nerešpektovanie známych odporúčaní. Prílišná horlivosť sa neopláca.

Posledné dni vznikla Aliancia za rodinu. http://www.alianciazarodinu.sk/ Jej ciele sú pozoruhodné a všetci by sa mali z nich poučiť.

Udalosti z terénu sa prejavujú na práci Výboru pre rodovú rovnosť. Na zasadaní 23.10.2013 (na oficiálnej stránke je nesprávne uvedený dátum 21.10.) bolo prijaté Stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti. Vyhlásenie začína: Vláda SR tak, ako sa uvádza v Programovom vyhlásení na roky 2012 - 2016, považuje kvalitu života za výsledok súdržnej spoločnosti, ktorá je závislá od solidarity všetkých jej vrstiev a od spájania silnej hospodárskej politiky s politikou sociálnou. To nevyhnutne zahŕňa aj podporu znevýhodnených skupín, ktorých rovnaké práva sú zaručené v Ústave SR, tzv. Antidiskriminačnom zákone, v smerniciach EÚ ako aj v rôznych medzinárodných dohovoroch a zmluvách, ku ktorým SR pristúpila. Navyše, Slovenská republika ako demokratický a právny štát má povinnosť zabezpečiť vo svojich politikách pluralitu a v zmysle ústavy aj nezávislosť od ideológie alebo náboženstva. Podpora znevýhodnených skupín a uznávanie ich práv, ku ktorým nepochybne patria aj ženy a LGBTI ľudia, je súčasťou takéhoto prístupu. (poznámka: LGBT problematika je predmetom iného výboru, ktorý nevydal podobné stanovisko). http://www.gender.gov.sk/?p=2915. Moje Menšinové stanovisko k Stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť ako člena Výboru je na http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2013/10/Mensinove_stanovisko_ST.pdf

Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o stave príprav ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu (Istanbulský dohovor), prednesená na dvanástom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. decembra 2013 priniesla veľmi zaujímavý moment. Rozhodnutie odložiť ratifikáciu až na rok 2016 z dôvodu akceptácie procesov, ako žiadosť 105 organizácií o neratifikáciu, vypracovanie analýzy Istanbulského dohovoru a pripravované zmeny legislatívy v roku 2015. Určitá časť mimovládnych organizácií zostala prekvapená týmto rozhodnutím. Proces ratifikácie prebieha so zrejmými ťažkosťami aj v iných štátoch EÚ, ináč by nebolo European Womens Lobby začalo v októbri s kampaňou za podporu Istanbulského dohovoru vrátane kampane.

Média priniesli informáciu, že pán Róbert Slovák podal trestné oznámenie na Konferenciu biskupov Slovenska za to, že v Pastierskom liste, ktorý zverejnila na svojej stránke na prvú nedeľu adventnú, a ktorý sa čítal v kostoloch na Slovensku, sa podľa jeho názoru dopustila hanobenia národa. Trestné oznámenie preto, citujem: lebo som nadobudol dojem, že biskupi hanobia časť obyvateľstva za to, že nezdieľajú ich názor. http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/slovak-podal-trestne-oznamenie-na-biskupov-slovenska-za-pastiersky-list-599621.

Postoje pána Slováka prezentujú určitú snahu o nezávislosť, ktorá sa javí legitímna: A čo na to Česi? Nič. Nikto nepodáva podnety na políciu, nikto nerobí problémy (aspoň zatiaľ, aj keď propagácii filmu by to asi pomohlo,). Veď oni vedia, že sú tí, ktorí si nosia stoličku z hotela ráno o ôsmej na pláž, aby si ako prví rezervovali lehátko, že sú tí, čo chytajú ryby v gréckom mori a opekajú si ich na terase hotela, lebo je to "levnejší" ako kúpiť si večeru v reštaurácii (obe veci som zažil naozaj,). Ale okrem vynikajúceho piva, Kafku, či mnohých vtipnejších filmov ako máme my, majú, zdá sa, aj nadhľad a neurážajú sa. Aspoň dúfam,). Róbert Slovák, nedeľa 21. júla 2013 20:59 Čítajte viac: http://slovak.blog.sme.sk/c/333540/Prca-z-hymny.html#ixzz2p2XdgkzY

Pán Slovák nie je len, ako zdôrazňujú rôzne pramene, obyčajným človekom, ktorý nezastupuje žiadnu organizáciu. Pán Róbert Slovák je členom Výboru pre médiá Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru, ktorý funguje ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok  súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. http://www.culture.gov.sk. Tento fakt výrazne mení okolnosti podania.

Podanie nesie všetky znaky testovacej žaloby. Takými ako boli žaloba o umiestnení krížov v triedach školy v Taliansku spred troch, či štyroch rokov, ktorá, napriek vyhoveniu sa neuplatnila a ticho zamietla pod koberec.

Ľudské práva nie sú iba o právach menšín, ktoré sú stále predkladané. Sú predovšetkým o tých, ktorí sa nevedia brániť. Slovenská sieť proti chudobe podala hromadnú pripomienku ohľadom pripravovanej novely zákona o hmotnej núdzi. Pripomienka neobsahovala predmet podania prezidenta republiky, pána Schustera na Ústavný súd, ktoré bolo odmietnuté viacej menej z formálnych dôvodov (napr. stanovisko ústavného sudcu Barányiho). Podanie z roku 2004 inšpiroval KMR. Pán prezident Gašparovič nepodpísal novelu, parlament ju opäť schválil. Pani Dubovcová, ombucmanka sa vyjadrila, že novelu napadne na Ústavnom súde. Podobná novela v Česku pred určitým časom z tých istých dôvodov neprešla. Nútená práca.

Nevdojak sa mi vynára určitý súvis medzi voľbami do VÚC, v ktorých si zvolili riadni voliči svojho župana, proti čomu sa začali vyjadrovať rôzne organizácie, osobnosti a štátna moc. Mrzí ma to, že namiesto toho, aby analyzovali príčiny, prípadne zaoberali sa neriešenou situáciou vedúcou k nespokojnosti občanov, tak v skutočnosti vyjadrovaním svojej nevôle ukazujú, že si nevážia demokratické rozhodnutie voličov. Demokratické rozhodnutie vo voľbách s účasťou pod 20%, kde rozhodovali desiatky hlasov.

 

Žaloba pána Slováka ma možno bude inšpirovať a zvažim podanie žaloby ohľadom neplatenej práce, ktorá sa vykonáva v rodinách a je nevyhnutná pre prežitie spoločnosti. Takúto žalobu v minulosti (2005) podalo 11 deti voči štátu Nemecko, ktoré súhrnne odvádzali do systému sociálneho poistenia okolo 7000 € mesačne a ich matka mala dôchodok na hranici chudoby.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

O nezávislosti Katalánska nerozhodne referendum, ale ochota použiť násilie

Katalánsky boj za nezávislosť nebol nikdy násilný.

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.


Už ste čítali?